Terms and conditions
Based on Article. 6 and 9 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC, I declare that I am expressing consent to the processing of my personal data by AS-Tech Solutions sc with headquarters in Gdynia, ul. Orna 6/3, having the NIP number 586-223-29-75 and REGON 220751374, which will be their administrator, for current and future activities to mediate in the recruitment and employment process for foreign shipowners, including for the purposes necessary to implement the seafarer employment contract and its financial security, in accordance with the requirements of the MLC 2006 Convention.
Na podstawie art. 6 i 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AS-Tech Solutions s.c. z siedzibą w Gdyni, ul. Orna 6/3, posiadającą numer NIP 586-223-29-75 oraz REGON 220751374, która będzie ich administratorem, dla celów obecnych i przyszłych działań w celu pośrednictwa w procesie rekrutacji i zatrudnienia u armatora zagranicznego, w tym do celów niezbędnych do realizacji marynarskiej umowy o pracę i jej finansowego zabezpieczenia, zgodnie z wymaganiami Konwencji MLC 2006. Oświadczam, że wyrażam zgode na przesyłanie danych osobowych do państw trzecich , co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony na mocy na mocy GDPR art.45, 3. Oświadczam, że wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższych celach dobrowolnie i zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie.
Terms and conditions available here.